Komunikat dla klas Quad 
Komunikat dla klas Quad 

Komunikat dla klas Quad 

W wyścigach quadów klasy Q2 i Q4, zawodnicy muszą nosić specjalny strój i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby móc bezpiecznie rywalizować.
 • W klasach Q2 i Q4 obowiązkowe jest obowiązkowy ubiór ochronny tj. obuwie, ochraniacze, rękawice itp., kask z homologacją Europejską „E”., okulary goggle, buzer, spodnie crossowe, bluza
 • Quad musi posiadać sprawny system unieruchamiający w razie utraty kontaktu Zawodnika z pojazdem tzw. Zrywka.
 • Zawodnicy klas Q2 i Q4 pozostawiający paliwo w Strefie Tankowania, mają obowiązek pozostawić również gaśnicę oraz matę serwisową.
 • Strefa Tankowania i Strefa Serwisowa to wyznaczone miejsce na trasie, w którym Zawodnicy i mogą dokonać niezbędnych napraw w trakcie trwania wyścigu oraz zatankować paliwo.
 • Wjazd do Strefy jest każdorazowo oznakowany symbolem dystrybutora paliw
 • W Strefie mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i osoby z obsługi technicznej. Zabronione jest przebywanie w niej osób niepełnoletnich, które nie uczestniczą w wyścigu.
 • W trakcie dokonywania czynności serwisowych, każdorazowo obowiązkowe jest używanie płachty serwisowej
  Tankowanie może odbywać się tylko w Strefie i tylko przy spełnieniu poniższych warunków:
 • pojazd musi stać na macie serwisowej, silnik pojazdu musi być wyłączony, zawodnik musi opuścić pojazd
 • zabrania się zdejmowania kasków/rękawic ze względów bezpieczeństwa
 • gaśnica musi być pod ręką, gotowa do użycia w każdej chwili.
 • dodatkowe paliwo może zostać złożone w Strefie przed wyścigiem, nie można przewozić dodatkowego paliwa w pojeździe podczas wyścigu.
 • zawodnik wyjeżdżający ze Strefy ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa Zawodnikom/Załogom znajdującym się na trasie.

Czechy / Słowacja

 • Ve třídách Q2 a Q4 je povinný ochranný oděv, tj. obuv, chrániče, rukavice atd., přilba s evropskou homologací „E”, brýle, bzučák, krosové kalhoty, blůza.
 • Čtyřkolka musí mít funkční imobilizační systém pro případ ztráty kontaktu mezi soutěžícím a vozidlem, tzv. breakaway.
 • Soutěžící ve třídách Q2 a Q4, kteří zanechávají palivo v tankovací zóně, musí rovněž zanechat hasicí přístroj a servisní podložku.
 • Tankovací zóna a servisní zóna je vyhrazené místo na trati, kde mohou Soutěžící a provést nezbytné opravy během závodu a doplnit palivo.
 • Vstup do zóny je pokaždé označen symbolem výdejního stojanu paliva.
 • Do zóny je povolen vstup pouze závodníkům a technickému personálu. Nezletilým osobám, které se neúčastní závodu, není vstup do zóny povolen.
 • Po celou dobu servisu je povinné používat servisní plachtu.
  Doplňování paliva může probíhat pouze v zóně a pouze za následujících podmínek:
 • vozidlo musí stát na servisní podložce, motor vozidla musí být vypnutý, soutěžící musí opustit vozidlo.
 • Z bezpečnostních důvodů je zakázáno sundávat přilby/rukavice.
 • musí být po ruce hasicí přístroj, připravený kdykoli k použití.
 • další palivo může být uloženo v zóně před závodem, během závodu nesmí být ve vozidle převáženo žádné další palivo.
 • – Závodník, který opouští zónu, musí dát přednost závodníkům/posádkám na trati.

Deutsch

 • In den Klassen Q2 und Q4 ist Schutzkleidung obligatorisch, d.h. Schuhe, Schoner, Handschuhe usw., Helm mit europäischer Homologation „E”, Brille, Summer, Cross-Trainingshose, Bluse
 • Das Quad muss über ein funktionierendes Blockiersystem für den Fall verfügen, dass der Teilnehmer den Kontakt zum Fahrzeug verliert, das so genannte „Breakaway”.
 • Teilnehmer der Klassen Q2 und Q4, die in der Betankungszone Kraftstoff ablassen, müssen außerdem einen Feuerlöscher und eine Servicematte bereithalten.
 • Die Tank- und Servicezone ist ein ausgewiesener Ort auf der Strecke, an dem die Teilnehmer während des Rennens notwendige Reparaturen durchführen und Kraftstoff auftanken können.
 • Der Eingang zur Zone ist jedes Mal mit dem Symbol einer Zapfsäule gekennzeichnet.
 • Der Zutritt zur Zone ist nur den Teilnehmern und dem technischen Personal gestattet. Minderjährige, die nicht am Rennen teilnehmen, dürfen die Zone nicht betreten.
 • Die Verwendung einer Serviceplane ist zu jeder Zeit während des Service vorgeschrieben.
  Das Tanken darf nur in der Zone und nur unter den folgenden Bedingungen erfolgen:
 • das Fahrzeug muss auf der Servicematte stehen, der Motor des Fahrzeugs muss abgestellt sein, der Fahrer muss das Fahrzeug verlassen
 • das Abnehmen von Helmen/Handschuhen ist aus Sicherheitsgründen untersagt
 • ein Feuerlöscher muss jederzeit einsatzbereit sein.
 • zusätzlicher Kraftstoff kann vor dem Rennen in der Zone deponiert werden, während des Rennens darf kein zusätzlicher Kraftstoff im Fahrzeug mitgeführt werden.
 • ein Teilnehmer, der die Zone verlässt, muss den Teilnehmern/Besatzungen auf der Strecke Vorfahrt gewähren.